Победитель конкурса украинских производителей
Kiev, st. Vozdvyzhenskaya 14, 11:00-21:00, Odessa, st. B. Arnautskaya 47, 12:00-21:00. Seven days a week.